Zakres działalności rzeczoznawcy samochodowego w Krakowie

Rzeczoznawca samochodowy inż. Adam Filipek

Oferta rzeczoznawcy samochodowego w Krakowie

Świadczymy usługi z zakresu: rekonstrukcja wypadków drogowych, opinie techniczne i warsztatowe, pożary pojazdów, identyfikacja pohazdów, wyceny wartości, pojazdy zabytkowe i unikatowe

UprawnieniaZakres działaniaDoświadczenie

Rekonstrukcje wypadków drogowych

Wprowadzenie

Komputerowa symulacja/rekonstrukcja wypadku drogowego jest wyłącznie ROZSZERZENIEM MOŻLIWOŚCI WYKONAWCZYCH RZECZOZNAWCY/BIEGŁEGO – AUTOREM REKONSTRUKCJI JEST ZAWSZE CZŁOWIEK - A NIE KOMPUTER. Programy komputerowe pomagają jedynie zwiększyć efektywność i poprawić precyzję działania rekonstruktora.

ZASTRZEŻENIE: O tym, czy dany wypadek wymaga przeprowadzenia komputerowej rekonstrukcji/symulacji jego przebiegu (i czy w danym wypadku jest to w ogóle możliwe) decyduje wyłącznie merytoryczna wiedza rzeczoznawcy/biegłego – dlatego nie w każdym wypadku  jesteśmy w stanie spełnić a'prioryczne życzenie zlecającego aby dany wypadek ZREKONSTRUOWAĆ KOMPUTEROWO.

Przeciwnie – w swojej praktyce spotykamy się z przypadkami komputerowych symulacji dla wykonania których nie było w materiale dowodowym merytorycznych podstaw, względnie które stanowią wyłącznie quasi-walidację przyjętej przez biegłego a’priori hipotezy o przebiegu wypadku.

Dla takich przypadków wykonujemy analizy krytyczne pod kątem wskazania obszarów nieprzystawalności opinii biegłego/rzeczoznawcy  do rzeczywistych realiów zaistnienia i przebiegu wypadku bądź aktualnego stanu przedmiotowej wiedzy.

Stosowane oprogramowanie

Jako podstawowe w działaniu naszej firmy wykorzystujemy stanowiące europejski standard rekonstrukcji wypadków oprogramowanie firmy DSD (Dr Steffan Datentechnik – Linz, Austria) – w szczególności program PC-Crash w jego najnowszej i dającej największe możliwości rekonstrukcyjne wersji 9.2.

Wykorzystujemy także polskie oprogramowanie firmy CYBID (d. Cyborg Idea) oraz biblioteki sylwetek pojazdów Autoviev firmy Crash Analyse Ratsbacher GmbH, a także katalogi EES (Equivalent Energy Speed) - EES Cataloque Dr. Melegh.

Możliwości

Stosowane oprogramowanie umożliwia m. in.

 • symulację i rekonstrukcję pojedynczych i wielokrotnych zderzeń oraz przewracania się pojazdów różnych typów i w różnych okolicznościach – z indywidualizacją do pojazdu konkretnej marki, typu i modelu,
 • symulację ciągu zderzeń kilku lub więcej pojazdów,
 • symulację ruchu i zderzeń pojazdów członowych i zespołów pojazdów,
 • symulację „złożenia się” lub wywrócenia zestawu ciągnika siodłowego i naczepy (także wywracania się autocysterny),
 • symulację ruchu pojazdów i ich ładunków – umocowanych i nieumocowanych,
 • symulację ruchu pojazdu po zadanym torze (tzw. model kierowcy),
 • symulację zderzeń z elementami infrastruktury drogowej (np. bariery energochłonne),
 • symulację potrąceń jednego bądź kilku pieszych,
 • symulację ruchu pasażerów wewnątrz samochodu w przebiegu zderzenia bądź przewracania się pojazdu – zapiętych i niezapiętych pasami bezpieczeństwa,
 • symulację zderzeń z pojazdami jednośladowymi i osobami jadącymi nimi (rowery, motocykle),
 • symulację działania systemów ABS i ESP w zmiennych warunkach ruchu,
 • symulację hamowania typu μ-split (przy różnych wartościach współczynnika przyczepności pod poszczególnymi kołami – np. przejazd przez plamę oleju),
 • wykonywanie czasowo- przestrzennych analiz przebiegu wypadku, wykresów parametrów ruchu w różnych układach itp.,
 • sprawdzanie możliwości olśnienia kierującego promieniami słońca.
 • sporządzanie przestrzennej wizualizacji przebiegu wypadku z rożnych pozycji obserwacji – stałych i ruchomych, w tym także z miejsc kierujących poszczególnymi pojazdami.

Wizualizacje rekonstrukcji wypadków

Jako zwieńczenie komputerowej rekonstrukcji lub symulacji przebiegu wypadku możemy na jej podstawie wykonać przestrzenną wizualizację odtworzonego przebiegu wypadku - z ustawieniem wirtualnej kamery w wybranym miejscu - stałym bądź związanym z wybranym uczestnikiem (np. zza kierownicy konkretnego, jadącego pojazdu) – w formie wydruku kolejnych położeń uczestników np. w stałych interwałach czasu lub w formie ciągłego filmu.

Takie wizualne przedstawienie przebiegu wypadku często znacznie ułatwia osobom nie mającym technicznej wiedzy (bądź predyspozycji) właściwe ocenienie zachowań poszczególnych uczestników wypadku w kontekście przypisania bądź wykluczenia ich możliwego przyczynienia się do zaistnienia lub przebiegu wypadku. Wizualizacja - jako zwieńczenie rekonstrukcji - stanowi praktycznie standard działania biegłego np. w USA.

Zakres działania przy rekonstrukcji wypadku drogowego

Wykonujemy pełny zakres czynności niezbędnych dla prawidłowego, pełnego i jasnego zrekonstruowania przebiegu wypadku – w szczególności:

 • badanie rejonu miejsca wypadku dla:
  • ustalenia i dokumentowanie miejscowego układu drogowego i terenowego,
  • inwentaryzacji trwałych śladów przebiegu wypadku
 • powypadkowe badanie pojazdów pod kątem:
  • przedwypadkowej sprawności,
  • inwentaryzacji uszkodzeń,
  • inwentaryzację śladów kryminalistycznych na miejscu zdarzenia i na pojeździe,
  • inwentaryzacji innych śladów wzajemnego kontaktu uczestników,
  • ustalenia wielkości i zakresu deformacji,
 • manualne i komputerowe rekonstrukcje i symulacje przebiegu wypadku wraz z ich komputerową wizualizacją.

Wyłącznie działając na zlecenie towarzystw ubezpieczeniowych - w razie obopólnie uznanej zasadności - przeprowadzamy także dodatkowe rozpytania osób zgłoszonych jako uczestnicy i świadkowie – dla uzyskania pełnego obrazu przebiegu wypadku. Rozpytania prowadzimy wyłącznie w siedzibie Zlecającego i przy czynnym uczestnictwie jego uprawnionego przedstawiciela.

Zastrzeżenia

Rekonstrukcje wypadków drogowych wykonujemy WYŁĄCZNIE W OPARCIU O USTALENIA MATERIAŁU DOWODOWEGO (w działaniach dla towarzystw ubezpieczeniowych – także na podstawie akt szkodowych). Jedynym jego uzupełnieniem mogą być własne (nasze) badania miejsca wypadku i uczestniczących pojazdów. Opinie rzeczoznawcze (wykonywane na zlecenie podmiotów innych niż organa procesowe) wykonujemy według standardów obowiązujących dla opinii biegłego sądowego - w szczególności z zachowaniem możliwie maksymalnego obiektywizmu ustaleń i wniosków oraz wymogu sporządzenia opinii pełnej, jasnej i wolnej od wewnętrznych sprzeczności. NIE WYKONUJEMY rekonstrukcji opartych o dodatkowe wskazania bądź życzenia lub sugestie Zlecającego ani osób trzecich.

Pożary pojazdów

Wykonujemy opinie dotyczące pożarów pojazdów, w tym:

 • ustalanie zakresu uszkodzeń spowodowanych pożarem,
 • ustalanie miejsca inicjacji pożaru, przyczyny jego powstania i mechanizmu rozprzestrzeniania się,
 • ustalanie (bądź wykluczanie) możliwego związku pomiędzy zaistnieniem pożaru a przeprowadzanymi naprawami, obsługami, modernizacjami etc.

Uwaga: Nie w każdym przypadku pożaru samochodu można jednoznacznie ustalić przyczynę. Szczególnie w przypadku pożarów całopojazdowych możliwość wskazania miejsca inicjacji pożaru może być silnie ograniczona.

Identyfikacja pojazdów

Zgodnie z cytowaną wcześniej delegacją ustawową dokonujemy:

 • identyfikacji i weryfikacji prawidłowości cech identyfikacyjnych pojazdów uszkodzonych przez procesy korozyjne, w wyniku wypadków drogowych lub wskutek przeprowadzonych napraw itp.,
 • weryfikacji zgodności cech identyfikacyjnych pojazdu z systemem znakowania poszczególnych producentów (sposób znakowania, algorytmy budowania numeru identyfikacyjnego, znaki utajnione, kody własne, etykiety itp.),
 • weryfikacji fabrycznych oznakowań szyb, części zamiennych itp.

Weryfikacji dokonujemy zarówno dla:

 • pojazdów wyprodukowanych (generalnie) do roku 1980 - ocechowanych własnymi systemami znakowania poszczególnych producentów (numery ramy, podwozia, nadwozia - tu także weryfikacja cech identyfikacyjnych większości pojazdów zabytkowych i unikatowych),
 • pojazdów wyprodukowanych (generalnie) od roku 1981 – ocechowanych według zunifikowanego, 17-znakowy systemu VIN (Vehicle Identification Number).

Profesjonalne wyceny wartości samochodów

Wykonujemy:

 • wyceny wartości pojazdów – w systemie Info-Expert,
 • wyceny wartości maszyn i urządzeń,
 • wyceny i weryfikacje kosztów powypadkowych napraw pojazdów – w systemach Audatex i Eurotax,
 • wyceny wartości pojazdów zabytkowych wg standardu Classic Data.

Pojazdy zabytkowe i unikatowe

 • Wstępna kwalifikacja pojazdu niebezpiecznego
 • Dokumentacja pojazdu zabytkowego
 • Dokumentacja pojazdu unikatowego
 • Ustalenie warunków technicznych pojazdu
 • Wycena wartości pojazdów zabytkowych

Opiniowanie pojazdów zabytkowych stanowi najmilszy naszym sercom obszar pracy rzeczoznawczej – nie tylko ze względu na osobiste zainteresowania, ale także przez szacunek dla ludzi, którzy podzielają pasję ratowania i pielęgnowania zabytków techniki motoryzacyjnej

Wykonujemy pełną dokumentację pojazdu zabytkowego bądź unikatowego, w szczególności:

 • opinie wstępne (w razie potrzeby - dla urzędów celnych)
 • opinie ostateczne (dla pojazdu unikatowego – jako odrębny dokument, dla pojazdu zabytkowego opinia ostateczna zawarta jest w treści „białej karty” i opisu technicznego),
 • karty ewidencyjne pojazdu zabytkowego – tzw. białe karty – według standardu określonego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa ,
 • techniczne opisy pojazdu zabytkowego (według wzoru załącznika nr 1 do Rozporządzenia1)
 • wszelkie inne indywidualnie zapotrzebowane opinie dotyczące pojazdów zabytkowych.

W obszarze działania Małopolskiego WKZ - na życzenie klienta i w jego imieniu - składamy i odbieramy dokumenty z urzędu – w cenie usługi zlecający otrzymuje już zatwierdzoną dokumentację pojazdu zabytkowego.

Wykonujemy wyceny wartości pojazdów zabytkowych i unikatowych w oparciu o notowania na rynkach UE i USA – z uwzględnieniem specyfiki rynku polskiego.

Nie wykonujemy wycen pojazdów zabytkowych ze wskazaniem sugerowanej ceny przez zlecającego – o ile sugerowana cena wyraźnie odbiega od zakresu cen ustalonym według ogólnie przyjętych zasad.

Pozostajemy w stałej współpracy m. in. z portalem Veteran.pl (http://www.veteran.pl/).

Przypis:

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 października 2004r. w sprawie badań zgodności pojazdów zabytkowych i pojazdów marki „SAM” z warunkami technicznymi – Dz. U. z 2004r. nr 238 poz. 2395.

Adresaci usług rzeczoznawcy samochodowego

Nasza oferta skierowana jest do pełnego spektrum możliwych odbiorców - w tym w szczególności:

 • osób fizycznych i ich pełnomocników – w tym w m. in. osób poszkodowanych bądź pokrzywdzonych w wypadkach drogowych,
 • organów procesowych (policja, prokuratury, sądy),
 • osób prawnych (firm, warsztatów itp),
 • kancelarii adwokackich, radców prawnych,
 • towarzystw ubezpieczeniowych,
 • kolekcjonerów pojazdów zabytkowych,
 • ewentualnych innych.

Opinie techniczne, warsztatowe, itp.

Wykonujemy pełny zakres analiz i opinii z zakresu techniki samochodowej, w tym dotyczących m. in.:

 • ustalania warunków technicznych i stanu pojazdu,
 • zmiany przeznaczenia pojazdu,
 • przyczyn awarii pojazdów i ich zespołów,
 • wad jakości pojazdów i ich zespołów lub części,
 • jakości wykonania napraw (mechanicznych, blacharskich. lakierniczych i innych),
 • ukrytych wad pojazdów, ich zespołów i części.